Już  w listopadzie rozpocznie się nabór RPO Województwo Lubuskie Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych
źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE –
elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej

Od kiedy?
Od 26.11.2018 r. do 30.01.2019 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
– Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);
– Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
– Spółki prawa handlowego będące własnością JST;
– Uczelnie/szkoły wyższe;
– Jednostki naukowe;
– Instytuty Badawcze;
– Instytucje kultury;
– Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD);
– Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych;
– Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą;
– Grupy producentów rolnych;
– Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego);
– Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze);
– Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985
r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą;
– Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym
stowarzyszenia i fundacje.

Na jakie inwestycje?
• budowa nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z
wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej);
• przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Pomoc zostanie przeznaczona na instalacje OZE, których moc wyniesie:
1. en. wodna (do 5 MWe),
2. en. wiatru (do 5 MWe),
3. en. słoneczna (do 2 MWe),

4. en. biogazu (do 1 MWe),
5. en. biomasy (do 5 MWe).

Poziom alokacji:
45 000 000 PLN
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (4 500
000,00 PLN).