Już w lipcu bieżącego roku 2019 roku ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii OZE (Działanie 5.1 RPOWP 2014-2020 typ:1). Na dotacje w województwie podlaskim przeznaczonych jest aż 100 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla podmiotów nie objętych pomocą publiczną to 85% wydatków kwalifikowanych.

Kto może ubiegać się o dotację?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • producenci rolni, grupy producenckie,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej),
  • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno- prywatnych,
  • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

 

Na co można otrzymać dotację?

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
Nieprzekraczalna moc instalowanej elektrowni/jednostki:
– energia wodna – do 5 MWe,
– energia wiatru – do 5 MWe,
– energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
– energia geotermalna – do 2 MWth,
– energia biogazu – do 1 MWe,
– energia biomasy – do 5 MWth/MWe

Preferowane będą mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW wykorzystujące energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej.

Dzięki wysokiemu dofinansowaniu inwestycja w w/w zwraca się w 24-36 miesięcy.

Zapraszamy  do współpracy.